Praesidium Beheer – Bureau voor Beschermingsbewind

Wie Zijn Wij?

Wij zijn een klein professioneel kantoor voor bewindvoering welke gevestigd is in Hengelo (Ov.). Ons werkgebied is Oost-Nederland. Wij voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen van april 2014. Doordat wij een klein kantoor zijn kunnen wij u een optimale persoonlijke aandacht geven. Uw contactpersoon is altijd op de hoogte van uw situatie.
Indien u door een slechte hoge leeftijd, gezondheid, schulden of problemen van psychische aard uw financiën niet meer kunt beheren dan kunt u ons door de kantonrechter laten benoemen tot uw professioneel beschermingsbewindvoerder. Wij brengen u weer rust.

Ik wil geheel vrijblijvend meer informatie

 

Klik Hier

Bewindvoerder zoeken in Hengelo Twente

Beschermingsbewind

Wanneer iemand niet in staat is om op een verantwoorde
manier zélf zijn financiën te regelen kan de Kantonrechter
een bewind over zijn geld en goederen uitspreken. Dit betekent
dat een bewindvoerder het financiële beheer gaat uitvoeren.

Bewindvoering creëert overzicht in (problematische) financiële
situaties en streeft ernaar rust te brengen in het leven van de
onderbewindgestelde persoon zodat zij zich kunnen focussen
op andere gebieden in hun bestaan. Beschermingsbewind
is een financiële maatregel.

Beschermingsbewind, ook wel civiel bewind genoemd,
is een wettelijke beschermingsmaatregel
(Boek 1 Titel 19 BW) en is bedoeld ter bescherming van
het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon
die onder bewind is gesteld.
Een meerderjarige is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij doet.
Vanaf 18 jaar is iemand handelingsbekwaam en kan zelfstandig
(zonder toestemming van ouders of voogd) rechtshandelingen
verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid.
Beschermingsbewindvoering in Twente

Werkwijze Beschermingsbewind

Intake

Wanneer de aanmelding is gedaan wordt er zo spoedig mogelijk een afspraak met u gemaakt voor een gesprek bij de cliënt thuis. Nut van dit intake gesprek is om inzichtelijk te krijgen wat voor oorzaken er ten grondslag liggen aan de aanvraag tot beschermingsbewind of budgetbeheer en hoe de financiële situatie van de cliënt er uit ziet. Daarnaast zal de beschermingsbewindvoerder uitvoerig uitleggen wat beschermingsbewind en/of budgetbeheer in houdt en wat voor gevolgen dit voor de cliënt heeft. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat uw wensen zijn en welke maatregel het beste bij u past. Als blijkt dat u wij u met onze diensten kunnen helpen én u gaat akkoord dan zullen de hiervoor benodigde contracten worden getekend. De volgende stap zal zijn het in kaart brengen van de financiën. Aangezien dit alles zeer zorgvuldig dient plaats te vinden moet u er rekening mee houden dat het intake gesprek een aantal uren zal duren.

Budgetplan

Aan de hand van de gegevens die de bewindvoerder tijdens het intake gesprek heeft geïnventariseerd wordt er een budgetplan opgesteld. Dit plan is een overzicht van alle inkomsten en vaste lasten en dient als leidraad voor het beheer van de inkomsten en vaste lasten.In het budgetplan wordt de financiële situatie van de cliënt inzichtelijk gemaakt en valt er uit op te maken of de inkomsten en uitgaven in balans zijn.Hieruit kunnen wij opmaken of er een aanpassing van het bestedingspatroon dient plaats te vinden.

Berekening vrij te besteden bedrag

Wanneer inkomsten en uitgaven inzichtelijk gemaakt zijn door middel van het budgetplan zal blijken wat voor bedrag cliënt maandelijks vrij te besteden heeft.
Het vrij te besteden bedrag is het bedrag dat beschikbaar is nadat alle vaste lasten en reserveringen zijn voldaan. Het vrij te besteden bedrag is de basis voor het
maken van afspraken over de hoogte en frequentie van de uitbetaling van het leefgeld.

Openen nieuwe bankrekeningen

Wanneer wij voor u aan de slag kunnen worden er nieuwe rekeningen bij de bank geopend; een beheerrekening, een leefgeldrekening. Alle inkomsten van de cliënt
worden naar de beheerrekening overgemaakt en hier worden de vaste lasten van voldaan. Verder wordt er wekelijks of maandelijks een afgesproken bedrag overgemaakt naar de leefgeldrekening, hier heeft de cliënt zelf de beschikking over en hiervan dienen de kosten voor levensonderhoud van te worden voldaan.

Beëindiging oude bankrekeningen

Alle bestaande bankrekeningen zullen worden opgeheven. In overleg kan hiervan worden afgeweken. De eigen bankrekeningen kunnen in ieder geval niet meer
gebruikt worden indien hier een roodstand op staat.

Communicatie met betrokken organisaties

Zodra het budgetbeheer of beschermingsbewind van start gaat worden alle betrokken organisaties aangeschreven waaronder uw werkgever, de woningbouwvereniging, zorgverzekeraar, belastingdienst etc. Deze organisaties zullen worden verzocht om de correspondentie voortaan naar Praesidium Beheer te zenden. Daarnaast worden zij er van op de hoogte gebracht dat de betalingen van de betreffende vaste lasten voortaan via Praesidium Beheer verlopen. Indien u zelf nog post van bepaalde instellingen ontvangt dient u deze naar de bewindvoerder toe te zenden.

Schulden

Als blijkt dat de cliënt schulden heeft zal er een inventarisatie worden gemaakt van het totaal aantal schuldeisers en de totale hoogte van de vorderingen. Als het erop lijkt dat
de schulden oplosbaar zijn en binnen een afzienbare termijn kunnen worden voldaan dan zal de bewindvoerder betalingsafspraken met de schuldeisers proberen te maken.
Indien er sprake is van een problematische schuldensituatie dan zal de bewindvoerder de cliënt begeleiden bij het aanvragen van een minnelijke of wettelijke schuldsanering
(WNSP). Zie video hieronder*

Een uitleg animatie over hoe en waarom er bewind wordt gevoerd binnen de rechtstaat.

Aanvang Bewindvoering of Budgetbeheer

Het opstarten van het beschermingsbewind of budgetbeheer neemt enige tijd in beslag. De aanvraag procedure bij de rechtbank neemt enige tijd in beslag. Praesidium Beheer
kan in de tussentijd wel onder volmacht starten (een volmacht is een overeenkomst tussen 2 partijen). Deze volmacht is geldig tot bewindvoering bij de kantonrechter is uitgesproken.

Reserveringen

Wij streven erna om in verband met onvoorziene uitgaven of jaarlijkse kosten, indien dat mogelijk is, een bepaald bedrag per maand te reserveren en naar de spaarrekening van de
cliënt over te maken. Uitgangspunt is dat er een bedrag beschikbaar is voor onvoorziene uitgaven en incidentele betalingen zoals bijvoorbeeld een defecte koelkast of wasmachine.
Het spreekt voor zich dat reserveren alleen mogelijk is indien er voldoende financiële ruimte is.

Aanvragen (extra) leefgeld

Het verstrekken van extra leefgeld wordt zoveel mogelijk beperkt. Het is immers de bedoeling dat inkomsten en vaste lasten op elkaar worden afgestemd evenals het leefgeld en de
reserveringen en dat hier structurele afspraken over worden gemaakt. Voor (incidentele) aanvragen van extra (leef) geld kunt u ons tijdens onze telefonisch spreekuren bereiken.
Bij voorkeur vindt dit echter plaats via e-mail. U wordt verzocht het benodigde bedrag en de reden van de aanvraag kenbaar te maken.

Kinderbijslag, Toeslagen, Vakantiegeld

Al het inkomen van de cliënt dient naar de beheerrekening te worden overgemaakt. Vakantiegeld, kinderbijslag en de belastingtoeslagen worden dus volledig naar de beheerrekening
overgemaakt. Dit inkomen zal naast reguliere inkomsten uit arbeid of uitkering besteed worden aan de realisatie van het budgetplan.

Kinderbijslag

Indien u hier recht op heeft is kinderbijslag is een bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging van uw kinderen en is bestemd voor de extra kosten die uw kinderen met
zich meebrengen. Per gezin wordt bekeken of de kinderbijslag aan de cliënt kan worden uitbetaald. Dit is volledig afhankelijk van de financiële situatie van de cliënt en bijvoorbeeld
eventuele schulden die de cliënt dient te betalen. De kinderbijslag is onderdeel van het gehele financiële plaatje. U dient er rekening mee te houden dat kinderbijslag nodig is
voor andere noodzakelijke betalingen.

Vakantiegeld

Vakantiegeld wordt normaal gesproken in mei uitbetaald. Afhankelijk van de financiële situatie wordt in onderling overleg bepaald welk bedrag er aan de cliënt wordt uitgekeerd en welk bedrag wordt gereserveerd.

Taken Beschermingsbewindvoerder

 • Het opstellen van een budgetplan aan de hand van inkomsten en vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan- er in komt wordt onderzocht wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg met de cliënt.
  De bewindvoerder beslist uiteindelijk maar legt altijd uit waarom een beslissing genomen is
 • Het uitvoeren van betalingen (vaste lasten, leefgeld etc.) volgens het opgestelde budgetplan
 • In beperkte mate naar zitting kantonrechter
 • Verzorgen van belastingaangifte box 1
 • Aanvragen belastingtoeslagen (zorgtoeslag en huurtoeslag)
 • Aanvragen van uitkeringen
 • Het aanvragen van bijzondere bijstand bij de Sociale Dienst van de gemeente voor het vergoeden van de bewindvoering
 • Declareren bij de (zorg)verzekering
 • Controleren en betalen van bijdrage AWBZ
 • Beheer verzekeringen (afsluiten en opzeggen)
 • De contacten met diverse instellingen en instanties
 • Afbetalingsregelingen treffen bij niet problematische schulden
 • Behandeling en doorzending van post
 • Telefonisch spreekuurcontact
 • Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter
 • Aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen

Waarvoor is onderbewindstelling, ondercuratelestelling, of mentorschap in het leven geroepen?

 

Bewind, curatele en mentorschap zijn maatregelen voor personen
die niet in voldoende mate voor zichzelf kunnen zorgen. Een voorbeeld
is iemand die lijdt aan de ziekte van Alzheimer, maar ook iemand die
verslaafd is, personen met een verstandelijke beperking, psychiatrische
patiënten of mensen met problematische schulden.

De diverse regelingen zijn met name bedoeld ter bescherming van de
betreffende persoon tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen
maken. Deze maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. Totdat
iemand achttien jaar is, zorgen de ouders of voogd voor de
belangen van minderjarigen. De gewenste regelingen kunnen al wel
worden aangevraagd, voordat iemand meerderjarig is. Ze gaan dan
automatisch in op het moment dat die persoon meerderjarig
wordt.

Het is van belang, vooraf goed te bepalen, welke maatregel genomen
moet worden. De drie bestaande maatregelen hebben elk
een ander doel.

 

Beschermingsbewind Praesidium Beheer Hengelo helpt u om uw dak boven het hoofd te veilig te stellen

Bewindvoering: Wat Mag U Verwachten?

 

Tot onze taak behoort onder andere het administreren en beheren van de onderbewind gestelde goederen. Een primaire focus ligt bij het verschaffen van leefgeld, daarnaast ook het herschikken en saneren van schulden.

Wat Doen Wij voor U

Kwaliteitseisen In De Wet

 

Bewindvoerders, curatoren en mentoren die als bedrijf of organisatie voor drie of meer mensen zorgen, moeten aan vastgestelde kwaliteitseisen voldoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de manier waarop het bedrijf of organisatie haar personeel werft, opleidt en begeleidt. De bedrijfsvoering wordt eveneens gecontroleerd. Zo wil de overheid voorkomen dat degene die onder bewind, curatele of mentorschap staan benadeeld worden als het bedrijf of organisatie onjuist handeld..

Kwaliteitseisen 2014

Contact Opnemen

 

Indien u graag wilt dat wij contact met u opnemen om uw situatie vrijblijvend te bespreken, klik dan hieronder en vul het formulier in.

Ga naar het invulformulier

Praesidium Beheer Hengelo met Logo VeWeVe

Postbus 465 | 7550 AL | Hengelo | 074 – 711 3405 | [email protected]

Beschermingsbewind geeft weer richting aan uw leven.

Ons Streven Is U Weer Perspectief = Richting Te Bieden

Site Inhoud

Budgetbeheer, Mentorschap, Curatele en Onderbewindsteling zijn in de wet vastgelegde beschermingsmaatregelen