Beschermingsbewind

Wanneer iemand niet in staat is om op een verantwoorde
manier zélf zijn financiën te regelen kan de Kantonrechter
een bewind over zijn geld en goederen uitspreken. Dit betekent
dat een bewindvoerder het financiële beheer gaat uitvoeren.

Bewindvoering creëert overzicht in (problematische) financiële
situaties en streeft ernaar rust te brengen in het leven van de
onderbewindgestelde persoon zodat zij zich kunnen focussen
op andere gebieden in hun bestaan. Beschermingsbewind
is een financiële maatregel.

Beschermingsbewind, ook wel civiel bewind genoemd,
is een wettelijke beschermingsmaatregel
(Boek 1 Titel 19 BW) en is bedoeld ter bescherming van
het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon
die onder bewind is gesteld.

Een meerderjarige is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij doet.
Vanaf 18 jaar is iemand handelingsbekwaam en kan zelfstandig
(zonder toestemming van ouders of voogd) rechtshandelingen
verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid.

Inventariseren van de financiën voor budgetbeheer of beschermingsbewind

Taken Beschermingsbewindvoerder

 • Het opstellen van een budgetplan aan de hand van inkomsten en vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan- er in komt wordt onderzocht wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg met de cliënt.
  De bewindvoerder beslist uiteindelijk maar legt altijd uit waarom een beslissing genomen is
 • Het uitvoeren van betalingen (vaste lasten, leefgeld etc.) volgens het opgestelde budgetplan
 • In beperkte mate naar zitting kantonrechter
 • Verzorgen van belastingaangifte box 1
 • Aanvragen belastingtoeslagen (zorgtoeslag en huurtoeslag)
 • Aanvragen van uitkeringen
 • Het aanvragen van bijzondere bijstand bij de Sociale Dienst van de gemeente voor het vergoeden van de bewindvoering
 • Declareren bij de (zorg)verzekering
 • Controleren en betalen van bijdrage AWBZ
 • Beheer verzekeringen (afsluiten en opzeggen)
 • De contacten met diverse instellingen en instanties
 • Afbetalingsregelingen treffen bij niet problematische schulden
 • Behandeling en doorzending van post
 • Telefonisch spreekuurcontact
 • Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter
 • Aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen

Praesidium Beheer Hengelo met Logo VeWeVe