Kwaliteitseisen Bewindvoerders

Nieuwe kwaliteitseisen voor bewindvoerders Hengelo

Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap stelt
strengere eisen aan curatoren, bewindvoerders en mentoren.
Deze aanvullende regelingen voor de Wet wijziging curatele,
beschermingsbewind en mentorschap zijn per 1 april 2014 ingegaan.

Deze kwaliteitseisen beschermingsbewindvoerders geven aan waaraan zij moeten
voldoen om benoembaar te blijven. Bestaande bewindvoerders worden vanaf
april 2014 in de gelegenheid gesteld om binnen een periode van twee jaar te
voldoen aan de nieuwe wettelijke kwaliteitseisen.

Bewindvoerders die als professionele beschermingsbewindvoerder willen starten
ná april 2014 dienen vóóraf te voldoen aan de nieuwe wettelijke kwaliteitseisen.
Zij dienen een zogenoemde "eigenverklaring" in te dienen bij hun kantonrechter,
deze zal beslissen of de beoogde bewindvoerder benoembaar is of niet.

Praesidium Beheer Hengelo met Logo VeWeVe

Taken van de Beschermingsbewindvoerder

Het LOVCK (Landelijk Overleg Vak inhoud Civiel en Kanton) heeft de volgende
aanbevelingen (versie 2014) gedaan aan kantonrechters belast met de behandeling
van bewind zaken.

De eerste taak van de bewindvoerder is het inventariseren van de boedel voor
zover die onder het bewind valt, daarvan een boedelbeschrijving opmaken en
het zoveel mogelijk voorkomen dat vermogensbestanddelen aan het bewind
worden onttrokken.

De boedelbeschrijving dient, binnen drie maanden na aanvang van het bewind,
ondertekend door de bewindvoerder, te worden ingediend.
Op verzoek van de bewindvoerder kan de kantonrechter verlenging van die
termijn toestaan. Indien het bewind is ingesteld wegens het hebben van
problematische schulden, dient de bewindvoerder bij de boedelbeschrijving
een plan van aanpak te overleggen.

De bewindvoerder dient direct na benoeming door de kantonrechter
de aanwezige gelden op een bankrekening ten name van de rechthebbende te
administreren en wel gescheiden van zijn eigen vermogen. Hij dient ten spoedigste
de bankinstellingen in te lichten over het bewind, zo nodig eventuele bankpassen
van de rechthebbende te laten blokkeren en de afschriften van bankrekeningen
naar zijn adres te laten sturen.

Wettelijke kwaliteitseisen voor bewindvoering in Twente